เลขที่ ชร.2566/2
นายปริทัศน์      บุญประสม
ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th