เลขที่ ชร.2566/4
นายภาสกร      สายทอง
ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th