เลขที่ ชร.2566/6
นายชูเกียรติ      สะปู
ครูผู้ควบคุม ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th