เลขที่ ชร.2566/7
นายณัฐกมล      บทกลอน
ครูผู้ควบคุม ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th