เลขที่ ชร.2566/10
นายตันติยาวัติ      ตันอุม
ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th