เลขที่ ชร.2566/20
นายนพฤทธิ์      มะณีวอ
ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th