เลขที่ ชร.2566/21
นายอัมรัตน์      กิติเงิน
ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th