เลขที่ ชร.2566/23
นายณัทกร      วงษ์ยอด
ครูผู้ควบคุม ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th