เลขที่ ชร.2566/24
นายอภิสิทธิ์      ธนูแก้ว
ครูผู้ควบคุม ทีมจิ้นติดเขียง แผนกวิชาช่างกลอุตสาหกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th