เลขที่ ชร.2566/27
นายชัยชนก      ปันธิ
ทีมไฟฟ้าลาบนัว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th