เลขที่ ชร.2566/30
นายภานุวัฒน์      ดังดี
ทีมเห็นชอบ(ลาบ)ครับ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th