เลขที่ ชร.2566/32
นายสุทธิภัทร     ธะนะ
ทีมเห็นชอบ(ลาบ)ครับ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th