เลขที่ ชร.2566/37
นายชาญณรงค์      พรมปันดิ
ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th