เลขที่ ชร.2566/38
นายเฉลิมชัย      คำอ่อน
ครูผู้ควบคุม ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th