เลขที่ ชร.2566/40
นายศักดิ์ระพี      พริบไหว
ครูผู้ควบคุม ทีมช่างกน(กลฯ)ลาบ แผนกวิชาเครื่องมือกล
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th