เลขที่ ชร.2566/1
นายรัฐพล      แผ้วผุด
นักศึกษา สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
http://cert.technicphrae.ac.th