เลขที่ ชร.2566/3
นายกิตติกรณ์      คำยวง
นักศึกษา สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
http://cert.technicphrae.ac.th