เลขที่ ชร.2566/5
นายธีธัช      โสภารัตน์
นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง
http://cert.technicphrae.ac.th