เลขที่ ชร.2566/6
นายพัศพล      เหมืองเพิ่ม
นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง
http://cert.technicphrae.ac.th