เลขที่ ชร.2566/8
นายพรชัย     ผลงาม
นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง
http://cert.technicphrae.ac.th