เลขที่ ชร.2566/9
ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์      สายหยุด
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th