เลขที่ ชร.2566/11
นายศุภกิตติ์     เฮือนแก้ว
นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
http://cert.technicphrae.ac.th