เลขที่ ชร.2566/14
นางสาวพิทยารัตน์     ข่วงบุญ
นักเรียน สาขางานสถาปัตยกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th