เลขที่ ชร.2566/15
นางสาวธัญพร     โกศัยสุขพัฒนากูล
นักเรียน สาขางานสถาปัตยกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th