เลขที่ ชร.2566/16
นางสาวปวิชญา     ก้อนกลีบ
นักเรียน สาขางานสถาปัตยกรรม




http://cert.technicphrae.ac.th