เลขที่ ชร.2566/16
นางสาวปวิชญา     ก้อนกลีบ
นักเรียน สาขางานสถาปัตยกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th