เลขที่ ชร.2566/17
นางมณีรัตน์     ภิญโญชูโต
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th