เลขที่ ชร.2566/20
นายเจตนิพัทธ์      หลงฤทธิ์
นักศึกษา สาขางานเครื่องมือกล
http://cert.technicphrae.ac.th