เลขที่ ชร.2566/21
นายสุทธิพจน์      ศรีใจวงศ์
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th