เลขที่ ชร.2566/24
นายเกียรติศักดิ์     จำปาหลม
นักศึกษา สาขางานก่อสร้าง
http://cert.technicphrae.ac.th