เลขที่ ชร.2566/26
นายก้องภพ     พรมใจ
นักศึกษา สาขางานก่อสร้าง
http://cert.technicphrae.ac.th