เลขที่ ชร.2566/27
นายวงศร     สุนทรแก้ว
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th