เลขที่ ชร.2566/28
นางสาวตีรณา     กาศสกุล
นักศึกษา สาขางานสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th