เลขที่ ชร.2566/29
นางสาวรติรัตน์     หล่ายหก
นักศึกษา สาขางานสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th