เลขที่ ชร.2566/30
นางสาวธันย์ยานี     ศรีวิชัย
นักศึกษา สาขางานสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th