เลขที่ ชร.2566/32
นายชูเกียรติ     สะปู
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th