เลขที่ ชร.2566/33
นายภาคภูมิ     ปวงจันทร์
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th