เลขที่ ชร.ชร.2566/45
นายภูมิพิรุฬห์     ทิพย์โพธิ์
นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง
http://cert.technicphrae.ac.th