เลขที่ FIXIT.2566/23
นายจตุพร อินแสง
http://cert.technicphrae.ac.th