เลขที่ FIXIT.2566/26
นายรัฐพล แผ้วผุด
http://cert.technicphrae.ac.th