เลขที่ FIXIT.2566/33
นายฤกษ์ชัย สายาจักร
http://cert.technicphrae.ac.th