เลขที่ FIXIT.2566/42
นายรัฐนนท์ สอนอินทร์ตะ
http://cert.technicphrae.ac.th