เลขที่ FIXIT.2566/43
นายคณิศร มะโนรส
http://cert.technicphrae.ac.th