เลขที่ FIXIT.2566/48
นายศุภดิตถ์ พรหมรักษ์
http://cert.technicphrae.ac.th