เลขที่ fixit.2566/8
ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์
http://cert.technicphrae.ac.th