เลขที่ fixit.2566/9
นายทวิทย์ วุฒิโอสถ
http://cert.technicphrae.ac.th