เลขที่ fixit.2566/14
นายเสกสรร เจาะจง
http://cert.technicphrae.ac.th