เลขที่ บค.2566/45
นายไฉน      โลชา
http://cert.technicphrae.ac.th