เลขที่ บค.2566/47
นายโชติ      มณีโชติ
http://cert.technicphrae.ac.th