เลขที่ บค.2566/48
นายสุทธิพจน์      ศรีใจวงศ์
http://cert.technicphrae.ac.th