เลขที่ บค.2566/52
นายกิตติ      ไตรทิพยากร
http://cert.technicphrae.ac.th